Priser og vilkår

CeMa Advokat følger de retningslinjer som er fastsatt av Den Norske Advokatforening. Dette betyr at våre priser normalt fastsettes på bakgrunn av blant annet medgått tid, samt oppdragets omfang, vanskelighetsgrad, betydning og utfall, hvilke interesser som er involvert og hvilken spesialkompetanse oppdraget har krevd, dog slik at prisen ikke må være urimelig.

Medgått tid danner således et utgangspunkt for prisberegningen, men er ikke den eneste avgjørende faktoren.

Veiledende timesatser er for tiden (2020) kr 2200-2500 for advokattid og kr 700 for sekretær- eller assistenttid, merverdiavgift kommer i tillegg til de nevnte satser.

Satsene justeres normalt 1-2 årlig, vanligvis med 2-5 %.

Utlegg
Eventuelle utlegg (for eksempel reiseutgifter, gebyrer til det offentlige osv.) vil naturligvis bli fakturert i sin helhet i tillegg til honorarene.

Klageadgang m.m.
Advokater som opptrer i strid med regler for god advokatskikk eller beregner urimelig salær, kan klages inn for Den Norske Advokatforenings disiplinærorganer, dersom advokaten og klienten ikke finner en løsning i saken. For øvrig vises det til Den Norske Advokatforening og advokatenhjelperdeg.no for eventuell nærmere veiledning om dette.

Oppdragsbrev med vedlagte standardvilkår utstedes for hvert oppdrag.

Personvernerklæring

Personvernerklæring for Cema Advokat